ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Ján Vereš – Nákladná doprava s.r.o., Ľ. Štúra 1562/9, 951 31 Močenok, IČO: 46 218 114, dbá na to, aby sa všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti. Tieto Zásady ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ako tieto údaje používame a chránime.

Rozsah spracovania osobných údajov

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webovej stránky, môžete byť požiadaný o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:

 1. Vaše meno a priezvisko,
 2. Adresa trvalého alebo prechodného bydliska,
 3. Obchodná spoločnosť,
 4. Adresa alebo sídlo spoločnosti,
 5. Identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
 6. Telefónne číslo,
 7. E-mailová adresa

Na našej webovej stránke Vás nesledujeme, takže sa k nám dostanú len tie údaje, ktoré nám vyslovene oznámite. Osobné údaje sú chránené pre zverejnením a použitím treťou osobou.

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame k tomu, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie , o ktoré ste nás požiadali, alebo pre účely plnenia našich povinností. Napr. pri vybavovaní Vašej objednávky, prípadne pri spracovaní životopisu....

Kto má k Vašim osobným údajom prístup:

Prístup k Vašim osobným údajom môže mať prevádzkovateľ, účtovníčka firmy Ján Vereš – Nákladná doprava s.r.o., zodpovedná osoba, prípadne oprávnené osoby poučené o spracovaní osobných údajov u prevádzkovateľa Ján Vereš - Nákladná doprava s.r.o., podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú k plneniu archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archivácii a evidencii alebo zákon o daniach z pridanej hodnoty. Vami zaslané životopisy sú uchovávané po dobu 1 roka.

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov:

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom,
 2. Právo na opravu,
 3. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)
 4. Právo na obmedzenie spracúvania údajov,
 5. Právo vzniesť námietku na spracovanie osobných údajov

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese: janveres@janveres.sk , alebo na e-mailovej adrese zodpovednej osoby: silvia@janveres.sk alebo písomne, doporučeným listom zaslaným na adresu našej spoločnosti.

Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Verešová

e-mailová adresa: silvia@janveres.sk

Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.